Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya.

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a Life of my story (a továbbiakban Szolgáltató) honlapjának (www.lifeofmystory.hu, a továbbiakban a Honlap), valamint a szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

2. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Honlapon keresztül termékeket, vagy szolgáltatásokat rendel meg. A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, (a továbbiakban Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

3. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön megállapodások megkötését más értékesítőkkel, esetenként eltérő, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

4. A Honlap kifejezett, eltérő írásbeli rendelkezése hiányában minden a weboldalon megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A Szolgáltatónál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF sem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását. A Honlapon keresztül történő foglalás esetén a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót, és azok minden pontjával egyetért. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban és a jelen ÁSZF-ben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses jogviszony nem jön létre.

6. A Honlap használatával, illetve a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

7. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Honlap kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelő ezen feltételeket a Szolgáltatóval a honlapon keresztül létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt teljes körűen megismerje.

8. A Honlapon felhasznált védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. A védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak kizárólag írásbeli hozzájárulással használhatóak fel.

9. A Honlap/Szolgáltató az adott helyzetben általában elvárhatóság elvének mentén mindent megtesz a Honlapon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Honlap használati útmutatójában található esetleges tévedésekért, a Honlap működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Honlapról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

2. Megrendelhető termékek és szolgáltatások köre, a szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések

1. A Honlap egyedi grafikák forgalmazásával foglalkozik, azaz a Honlap lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató által készített képeket a Honlapon kerül megrendeljenek. A Honlap kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható képek, szolgáltatások köre, valamint az adott szolgáltatások specifikációja és ára a Honlapon tekinthető meg. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, melyek a valóságtól eltérhetnek.

2. A termékek vételára minden esetben magyar forintban feltüntetett, bruttó vételár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

3. A Szolgáltató fenntartja a forgalmazott termékek körének, illetve árának megváltoztatásának jogát; a változások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Ez nem vonatkozik az 1.9. szakasz szerinti, nem szándékos pontatlanságokért való felelősségre.

3. A foglalás menete a Felek közötti szerződés létrejötte

1. A Honlapon történő foglalás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történik.

2. A Honlapon történő foglalásnak feltétele az email cím megadása. A megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor, illetve a regisztráció során megadott) adatainak valódiságáról az email cím megerősítésével meggyőződjön, és amennyiben a megerősítés sikertelen, úgy a megrendelést törölje, illetve további szolgáltatások nyújtásától elálljon.

3. A Megrendelő a Honlapon meghirdetett képeit a Honlapon található kapcsolati űrlapokon, illetve emailben rendelheti meg. Megrendelő a felületen az adatai megadásával, valamint az ÁSZF-et és Adatvédelmi Tájékoztatót megismerve és elfogadva tud rendelni.

4. A kívánt rendelésről a Megrendelő megerősítő emailt kap.

5. A Megrendelő a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban a Honlap e-mailes elérhetőségén, illetve telefonon érdeklődhet.

6. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, ha a Megrendelő által megrendelt szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésére . A Honlap a Megrendelőt a fenti körülményekről mihamarabb e-mailben tájékoztatja a módosulásról, a Megrendelő pedig ezen tájékoztatás megküldését követően jelezheti a Honlap felé, hogy a szolgáltatást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni.

4. Fizetési feltételek

1. A Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatás(ok) vételárát minden esetben magyar forintban, egy összegben, bármilyen jogcímen történő levonás, illetve beszámítás nélkül fizeti meg.

2. Megrendelő nyugta vagy számla ellenében készpénzzel vagy bankkártyával (amennyiben a bankkártyás fizetési mód rendelkezésre áll) a szolgáltatás igénybe vételekor köteles kiegyenlíteni a szolgáltatás vételárát.

3. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot, vagy feltételt a Honlapnak nem áll módjában elfogadni.

4. Az elállási jogát csak és kizárólag a Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint) jogosult gyakorolni, a vásárlást követő 14 (azaz tizennégy) napon belül. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a Honlap ügyfélszolgálatának e-mail címére: hello@lifeofmystory.hu

5. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.

5. Egyéb rendelkezések

1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtásától vis major esetben (természeti csapás, járvány, betegség, terrorfenyegetés stb.). Ebben az esetben Megrendelő jogosult azonos értékű szolgáltatás későbbi igénybevételére vagy Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékét a Megrendelőnek visszatéríti.

9. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató grafikáiról a Szolgáltató vagy megbízottja fényképeket, videofelvételeket készíthet, melyeket a későbbiekben saját céljára felhasználhat. A fényképeknek és a videó felvételeknek a saját célra történő felhasználáshoz és azoknak a Honlapon történő közzétételéhez a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, és ahhoz kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden harmadik személyek által, a szolgáltatások nyújtása során készített fényképeknek a vonatkozásában.

6. Záró rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

3. A Honlap bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Honlapon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítása nem eredményez kedvezőtlenebb szerződési feltételeket azon Megrendelő(k)nek, akiknek már leadott, átfutási időn belüli vásárlása van folyamatban.

4. Jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és alkalmazhatóságát.

5. A Honlapon vásárolt szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

6. A Honlap felhasználói, illetve Megrendelői a jelen ÁSZF-et, a Honlap használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Honlap ügyfélszolgálatához fordulhatnak az hello@lifeofmystory.hu e-mail címen.

7. A Honlap működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.